Tarcza Antykryzysowa zawiera rozwiązania, które mogą pozwolić firmom na przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa SARS-COV-2 i dostosowanie się do nowych realiów gospodarczych 

I. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na rzecz ochrony miejsc pracy - jedno z dwóch niżej opisanych, tj. albo to z Funduszu Gwarantowanego Świadczeń Pracowniczych lub  to z Funduszu Pracy

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu (art. 15g)  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

2. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców (art. 15zzb)
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

II. Pomoc Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm

Możliwość uzyskania bezzwrotnych środków do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania starty na sprzedaży 
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html
https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej
https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/jak-liczyc-pracownikow-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr-instrukcja/
Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące kryteriów  i warunków przyznania subwencji, jak również procedury składania wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej  - zamieszczane są też na stronach internetowych  banków uczestniczących w programie – Tarcza Finansowa PFR

III. Pomoc finansowa od Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

„Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa  w art. 2-12 określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4551147,Ustawa-o-szczegolnych-instrumentach-wsparcia-dla-firm-tzw-tarcza-finansowa.html

IV. Pomoc finansowa z Banku Gospodarstwa Krajowego

Możliwość poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności.   Poręczenia i gwarancje mogą objąć do 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego takim poręczeniem lub gwarancją oraz  będą udzielane na okres do 27 miesięcy.  Dotyczą one nowych kredytów lub odnawialnych po 1 marca 2020r.  kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowych.
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1470889,tarcza-2-0-fundusz-gwarancji-plynnosciowych-juz-dziala.html

https://bgk.pl/pakietpomocy/

V. Zmiana warunków dotychczasowych kredytowych 

Bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej – istnieje możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytów (pożyczki) bankowych zaciągniętych przed 8 marca 2020.   Należy sprawdzić ofertę swojego banku w tym zakresie, albo indywidulanie negocjować z bankiem stosowne zmiany w dotychczasowych warunkach spłaty.

„Art. 31f [Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu] 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:1)kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz2)zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.”

VI. Możliwe zwolnienie z podatku od nieruchomości

Należy sprawdzić – czy rada gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku nieruchomości (ewentualnie czy planuje w przyszłości) – jeżeli tak – to jaka jest treść uchwały i tryb wnioskowania o takie zwolnienie.

„Art. 15p [Zwolnienia z podatku od nieruchomości] 1. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu CONVID -19”

https://www.gov.pl/web/gov/mozliwosc-wprowadzenia-zwolnienia-z-podatku-od-nieruchomosci 

VII. Pomoc finansowa z EU w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-wsparcie-z-funduszy-europejskich-juz-obowiazuje

https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1469548,mfipr-od-czwartku-firmy-moga-wystepowac-o-wsparcie-z-funduszy-ue.html://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1469548,mfipr-od-czwartku-firmy-moga-wystepowac-o-wsparcie-z-funduszy-ue.html

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem